O CONCELLO DO CARBALLIÑO LAMENTA O FALLECEMENTO DO DOCTOR LUIS RODRÍGUEZ MÍGUEZ

O CONCELLO DO CARBALLIÑO LAMENTA PROFUNDAMENTE O FALLECEMENTO DO DOCTOR LUIS RODRÍGUEZ MÍGUEZ FOI DISTINGUIDO COA “MEDALLA DE OURO DA VILA DO CARBALLIÑO” EN 1995

O concello do Carballiño lamenta profundamente o fallecemento do doctor Luís Rodríguez Míguez, condecorado coa Medalla de Ouro do Carballiño en novembro de 1995.

O alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, en nome de toda a corporación municipal e do pobo do Carballiño, expresa á súa dona, á súa filla e ao resto da súa familia as máis sentidas condolencias polo pasamento dunha das personalidades máis salientables de Galicia no estudo e promoción do termalismo, que tivo unha dedicación e unha querencia especial polo Carballiño, e por iso foi distinguido co máis alto recoñecemento a unha persoa que se contempla na normativa municipal.

O doctor Luis Rodríguez Míguez foi o verdadeiro impulsor das Xornadas de Termalismo de Galicia, que se desenvolveron durante moitos anos no Carballiño, dende 1984, e da creación do “Curso Básico de Hidroloxía Médica”, que tamén tivo como sede a vila carballiñesa.

Ademáis, publicou unha obra esencial para o coñecemento da historia e divulgación dos balnearios do Carballiño, como é o “Estudio Histórico Bibliográfico del Termalismo: principales surgencias de la provincia de Ourense”, onde se fai unha mención especial das augas termais do Carballiño, fundamentalmente, do Gran Balneario e do Balneario das Caldas de Partovia.

E foi un árduo defensor da creación do Instituto Termal de Galicia no Carballiño, un soño que, sen embargo, nunca viu cumplido.

Por estas e outras consideracións, que teñen moito que ver coa súa traxectoria profesional, docente e investigadora, pero tamén coa súa vertente humanista, que tanto o caracterizaba, a corporación municipal do Carballiño incoou un expediente de honores para otorgarlle, en sesión extraordinaria celebrada o 30 de novembro de 1995, a “Medalla de Ouro da Vila do Carballiño”. Daquela, era o alcalde Pachi Vázquez, e o acordo plenario, adoptado por unanimidade dos grupos municipais que conformaban a corporación, PSdeG-PSOE, BNG e PP, culminaba unha proposta que fora realizada por Argimiro Marnotes, en marzo de 1995, sendo ainda alcalde.

O potiños y el Concello de Boborás Organizan el «I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CONCELLO DE BOBORÁS»

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CONCELLO DE BOBORÁShttp://potinos.com/2016/02/i-concurso-de-fotografia-concello-de-boboras/

Posted by O Potiños on domingo, 28 de febrero de 2016

latri.ca, a rede social galega, renóvase.

latri.ca, a alternativa galega a twitter que se publicou na rede en 2010 e segue en marcha, renova a súa imaxe para adaptarse aos novos tempos sen perder a súa esencia inicial, converterse nunha rede social de galegos e para galegos.

Para iso latri.ca renova o seu aspecto e as súas funcionalidades. Mantéñense as conversas en tempo real, as mensaxes privadas e engádense:

  • Novo perfil de usuario, con enlaces ás redes sociais, foto de perfil e foto de portada
  • Privacidade nas publicacións, é dicir, podes marcar quen queres que vexa as túas publicacións en latri.ca
  • Novos emoticonos galegos exclusivos e orixinais. Iremos ampliando os iconos, emoticonos e stickers con imaxes exclusivas
  • Irémosche recomendando xente que pode ser do teu interese.

E algunhas funcionalidades máis que imos ir incorporando aos poucos, entre elas unha aplicación para o móbil.

O que sí mellora notablemente nesta nova versión é a rapidez e usabilidade da plataforma que agora permite publicar videos, fotos e enlaces con moita máis facilidade.

latri.ca nace en 2010 como un proxecto que pretendía converterse nunha alternativa galega a twitter sen o límite de 140 caracteres e cun acento galego que se mantén nesta versión nos seus catro idiomas: galego, castrapo, seseo e geada

latri.ca é un proxecto de estati.co, unha axencia web especializada en marketing dixital que se encargou da renovación, optimización e posta en marcha desta nova versión.

O PSdG PSOE de O Irixo denuncia que as obras de Restauración Poza en área recreativa en Parada de Labiote deixaron residuos.

A empresa adxudicataria das obras de “Restauración Poza en área recreativa en Parada de Labiote” non cumpriu o contrato administrativo das devanditas obras.

 NON xestionou os residuos resultantes de ditas obras.

 

A pesares diso o Concello de O Irixo recepcionou a obra e abonou á empresa adxudicataria os 21.019,22 euros do coste das obras sen preocuparse do estado das mesmas nin do seu entorno.

 

O voceiro do Grupo Municipal Socialista do Concello de O Irixo, Iago Fariñas Valiña, presentou recentemente un REQUERIMENTO, para que ante a gravidade destes feitos, O SR. ALCALDE requira á empresa adxudicataria para que, de forma inmediata, cumpra o contrato administrativo e o proxecto técnico das obras adxudicadas, procedendo á retirada e tratamento de tódolos residuos que están enterrados, depositados e espallados ladeira do monte abaixo no entorno da obra da “Restauración Poza en área recreativa en Parada de Labiote”, e conforme ás melloras polas que se lle adxudicou o referido contrato, e se lle reclamen á empresa adxudicataria as compensacións oportunas polo incumprimento contractual no presente expediente, de non procederse á total retirada de tódolos residuos de dita obra, os visibles e os enterrados e non visibles no entorno, se procederá a dar conta ó Seprona e demáis autoridades competentes para que se depuren as responsabilidades oportunas.

 

Que o pasado 24 de abril de 2015, dictouse PROVIDENCIA DE ALCALDÍA que dicía; “…Vista a necesidade deste Concello de realizar a obra de “Restauración Poza en área recreativa en Parada de Labiote” , obra incluída no Fondo de Compensación Ambiental 2015, é preciso efectuar a contratación dunha empresa que teña a capacidade para a súa execución. O prezo do contrato ascendería á cantidade de 17.371,26 euros, sen IVE, soportando o IVE de 3.647,96 euros, por un orzamento total de 21.919,22 euros…” “…Empresas as que se cursará invitación: 1.- Construcciones Coviastec S.L., Dirección: Coviastec S.L., Ctra de A Rañoa s/n, 32570- Maside, coviastec@ coviastec.com

 

2.- Promociones y Construcciones Cruzval S.L., Arnoia Seca s/n, 32211 – Gomesende (Ourense),cruzvalcovelo@hotmail.com 3.- Excavaciones P. Prol S.L., Vial 2, Parcela 26, Parque empresarial, 32792 – Pereiro de Aguiar (Ourense), pedroprol@hotmail.com 4.- Construcciones M. Costa Lousado SLU, c/ Rio Barra nº 2 – bajo (esquina Rio Limia), cp 32001 – Ourense, admon@mcosta.net…”.

 

Os socialistas, que están inmersos na revisión dos expedientes de tódalas obras executadas pola empresa Benigno Álvarez S,.L., actualmente ca denominación de Coviastec S.L, que ven realizando nos últimos 30 anos o 99 % das obras do concello  de O Irixo, examinaron recentemente o expediente da obra sobre “Restauración Poza en área recreativa en Parada de Labiote” executadas pola empresa adxudicataria Coviastec S.L.

 

Revisado dito expediente do ano 2015, os socialistas visitaron as obras fai algunhas semanas e comprobaron como nas obras realizadas, pagadas e recepcionadas polo concello, se pode observar queos residuos de dita obra non foron tratados nin retirados pola empresa adxudicataria, apesares de que no proxecto se contempla una partida para o tratamento de residuos de dita obra.

 

É obrigación do concello, mediante a correspondente dirección técnica, comprobar e fiscalizar que as obras foron acometidas conforme ó proxecto así como as melloras polas que se adxudicou o presente contrato á empresa COVIASTEC S.L..

 

O concello e o seu alcalde recepcionan unha obra e pagan o coste da mesma sen que se cumpra na súa totalidade pois o tratamento de residuos é obrigatorio ademáis de incorrerse nun delito medioambiental do que é responsable non so a empresa adxudicataria senón o propio concello que recepciona e paga unha obra sen rematar, feito que entendemos presuntamente irregular e reprochable moral e penalmente por quen recepciona e paga unhas obras a sabendas do estado das mesmas xerando un perxuízo para o Concello e un beneficio á empresa adxudicataria.

 

Este é un feito máis da falta de interese e de preocupación do Sr. Alcalde e o seu equipo de goberno en velar polos intereses dos veciños e fiscalizar e administrar correctamente o diñeiro dos veciños de O Irixo.

 

Sería suficiente con que algún membro do equipo de goberno se preocupase de visitar as obras antes de proceder o seu pago e a súa recepción, feito éste que, á vista do denunciado, non fixeron, e eso a pesares de que o goberno ten unha nómina  de 4.059,43 euros/mes, por 14 pagas ao ano, o que supón un gasto total para o Concello de 56.832,02 € por tres dedicacións parciais, para non preocuparse por nada.

 

Existe unha clara connivencia entre o Sr. Alcalde e o seu grupo de goberno ca empresa adxudicataria á que non se lle fiscaliza correctamente os seus traballos ó concello ó tempo que presuntamente se lle beneficia…

 

Recordar que xa no pasado mes de outubro de 2015 os socialistas requerimos ó Sr. Alcalde e denunciamos que se pagaran as obras de “Pavimentación vías públicas municipales” adxudicadas a esta mesma empresa sen terse executadas en toda a súa totalidade, obras que se executaron mal despois deste requerimiento e de denuncialo públicamente, fóra de prazo e despois de que o concello recepcionara e abonara ditas obras…

 

Consideramos ademáis os socialistas que nas distintas ofertas presentadas para realizar esta obra de “Restauración Poza en área recreativa en Parada de Labiote”, (que ademáis non se entende o nome da obra, pois non existe tal área recreativa, pois e unha poza de regadío no medio do monte), creemos que había ofertas máis interesantes para o concello e para os veciños que a que presentou Coviastec S.L.

A empresa Construcciones M. Costa Lousado S.L.U presuntamente sería a mellor ou máis interesante oferta para o Concello, segundo entendemos, despois de revisar o expediente de dita obra, presentando a mellora económica máis interesante e máis alta sobre o proxecto, onde destaca entre outras melloras unha beirarrúa de formigón arredor de toda a poza e un cerramento perimetral de seguridade sobre a mesma, que consideramos fundamental e inescusablemente necesario por medidas de seguridade… recordemos que estamos a falar dunha poza de regadío no medio do monte, onde pode caer e afogar calquer persoa, un rapaz, un cazador, etc… non lle foi valorada ningunha mellora estética onde sí se lle valorou a empresa Coviastec S.L.; o técnico no que a mesa de contratación delegou a valoración das ofertas entendeu que Coviastec S.L. tiña unha puntuación de 3,18 puntos e M. Costa Lousado S.L.U. 3,00 puntos (o resto de empresas invitadas ó proceso xunto con Coviastec S.L. xa con moita menos puntuación e incluso unha das empresas que participou, aínda que non foi invitada, presentou alegacions ó proceso).

 

Entendemos que a mesa de contratación ante a interesante oferta da empresa Construcciones M. Costa Lousado S.L.U. fronte a empresa de cabeceira do Sr. Alcalde e o seu goberno, Coviastec S.L, optaron por delegar a decisión nun informe técnico do mesmo profesional que fixo o proxecto da obra, a quen contrata e pago ó mesmo concello por orde do Sr. Alcalde…

 

Magoa, primeiro que non se teña invitado ás propias empresas do Concello de O Irixo, e magoa despois que se pretenda, presuntamente, cun informe técnico seguir adxudicando obras á mesma empresa a sabendas de que quizais outra oferta presentada podería ser a mellor oferta para o interese xeral.

IMG_20151120_163137

IMG_20151120_163208

IMG_20151120_163227

IMG_20151120_163303

IMG_20151120_163712

O Carballiño celebra la tradicional Festa da Cachucha

O Carballiño celebra el día de los enamorados del cerdo con la Festa da Cachucha.

Posted by carballino.tv on sábado, 13 de febrero de 2016

Cartelera – Novo Cine

Area de Igualdade do Concello de Carballiño organiza el concurso «Unha mirada de Xénero»

Bases del Concurso "Unha mirada de Xénero: a muller e a conciliacion" convocado por la Area de Igualdade do Concello de…

Posted by O Potiños on lunes, 8 de febrero de 2016

UN CICLO DE MONÓLOGOS TRAE AO CARBALLIÑO A CINCO DESTACADOS HUMORISTAS

UN CICLO DE MONÓLOGOS TRAE AO CARBALLIÑO A CINCO DESTACADOS HUMORISTAS

Javier Veiga, Xavier Deltell, Quiqué, Manuel Manquiña e Carlos Blanco son os artistas invitados ao primeiro ciclo de humor Carballiño COMEDY, que se desenvolverá durante os meses de febreiro a xuño no auditorio municipal do Carballiño.

A primeira actuación estará protagonizada polo humorista galego Javier Veiga, que foi o primeiro presentador do Club de la Comedia. Será o sábado, 20 de febreiro, ás 21,00 h.

A continuación, ofrecerán os seus monólogos Xavier Deltell, o 19 de marzo; Quiqué, o 16 de abril; Manuel Manquiña, o 14 de maio, e finalmente, Carlos Blanco, o 4 de xuño.

Este ciclo, que é único na provincia de Ourense, está promovido pola compañía MoitaMerda Promocións, con sede en Vigo, e conta coa colaboración da concellalía de Cultura do concello do Carballiño.

Juan Pablo Quintela, representante desta compañía, asegura que estre ciclo é unha clara aposta pola vilas, porque contan cunha oferta cultural menor que calquera cidade, e por iso elexiron O Carballiño.

Asemade, o concelleiro de Cultura, Diego Fernández, amósase satisfeito por esta iniciativa, que convertirá ao Carballiño nunha referencia a nivel galego. Ademáis, agradece a colaboración do sector hosteleiro, que incluso ofrece un desconto nas consumicións e cenas, coa compra dunha entrada para as actuacións.

As entradas poden reservarse por teléfono, e adquirirse de modo anticipado a través de Internet, ou no restaurante A Fuchela, ao prezo de 10€. Tamén se poderán comprar ao prezo de 12€, en taquilla, antes de cada función.

Foto de Concello do Carballiño.

Posted by Concello do Carballiño on martes, 2 de febrero de 2016